Zakładamy firmę – pierwsze kroki

Zakładamy firmę


Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa i „nadzwyczajną” sytuacją na rynku z dniem 31 marca 2009 zmieniono system rejestrowania działalności. Teraz bieganie po Urzędach zamieniono na „jedno okienko”. W teorii.

Ekipa przejdznaswoje.pl 5 kwietnia 2009 jedna z pierwszych w Polsce pobiegła do Urzędu miejskiego w Piasecznie by …założyć firmę.

Oto efekt:

Po pierwsze potrzebujemy druk EDG-1 (do pobrania z naszej strony – kolumna z prawej strony)

Wypełniamy powoli większość pól. Pamiętając, że kody PKD piszemy zarówno wg nowej standaryzacji jak i ich odpowiedników w starej. Bez tego wniosek zostanie odrzucony.

Uwaga (!)

Wybierz jak najwięcej kodów PKD bo każda kolejna aktualizacja kosztuje, a na początku jest za darmo. Przy czym nie przejmuj się , że nie zamierzasz tego robić – nigdy nie wiesz czy za miesiąc nie zaczniesz.

Składamy wniosek w odpowiednim dziale naszego Urzędu miasta. Złożenie jest bezpłatne. Jeżeli wszystkie dane będą zgodnie to wniosek „przejdzie”. Zaniesiemy do kancelarii Urzędu miasta i poprosimy o ksero wniosku wraz z pieczątką przyjęcia.

Mając już podbity dokument – jesteśmy przedsiębiorcami . W TEORII.

A teraz dlaczego?

Generalnie pojęcie jednego okienka sugeruje nam, że nasze załatwianie formalności na tym się kończy – ale tak nie jest. Urząd fakt sam zarejestruje nas w ZUS/KRUS, Urzędzie Statystycznym (REGON) ale w Urzędzie skarbowym już NIE. O czym większość pracowników Urzędów miast was nie poinformuje (!!)

Dlatego zaraz z naszym podbitym wnioskiem biegniemy do podległego nam Urzędu Skarbowego złożyć wniosek NIP-1. 

I tu uwaga są Urzędy w kraju, które wymagają podania numeru rachunku bankowego – co jest niedorzecznie i łatwo wytłumaczyć dlaczego go jeszcze założyć nie możemy (brak REGONU).

Jeżeli księgowość za nas będzie prowadziło biuro rachunkowe to potrzebne jest jeszcze Oświadczenie ( przygotuje dla nas Biuro rachunkowe) , ale tutaj Uwaga – złożenie takiego oświadczenia już kosztuje – 17 zł (płatne w Urzędzie miasta) więc lepiej zawczasu zapłacić i dopiero wybrać się do Urzędu Skarbowego.

Ważna sprawa – jesteśmy w UE więc od razu warto wypełnić wniosek o NIP EU (nip europejski) bez niego nie możemy handlować wewnątrz Unii choć to tylko dodanie przedrostka PL do naszego NIP`u.

Większość formalności mamy za sobą. Czekamy teraz, aż przyjdzie na wskazany adres siedziby naszej firmy zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej – można odebrać  je szybciej, ale trzeba to wcześniej zgłosić. My czekaliśmy dokładnie 14 dni.

Potrzebujemy teraz założyć rachunek bankowy – ale nie ma REGONU. I tutaj zaczynają się schody. 

Zgodnie z nową ustawa to Urząd miasta wysyła zgłoszenie do Urzędu Statystycznego, więc nam pozostanie czekanie. My czkaliśmy na list z numerem…60 DNI (!!) – ot reforma pisana na kolanie.

Całe 2 miesiące nie mogliśmy założyć rachunku bankowego ba – wystawić żadnej faktury tylko otrzymać mogliśmy (bo był NIP).

Mając już komplet dokumentów można założyć rachunek bankowy i wyrobić pieczątkę.

Pamiętaj jeżeli pierwszy raz w życiu prowadzisz działalność gospodarczą to przez 2 lata zapłacisz mniejszy ZUS i tak na koniec miesiąca przelejesz :

224 zł ubezpieczenia zdrowotnego 

113,46 zł ZUS

Pamiętaj musisz dokonać wpłaty do 10 każdego miesiąca.

Cała operacja została opisana dokładnie jak wyglądała w praktyce. Często w gazetach jest podany schemat działania ale on nie bardzo potrafi się sprawdzić w praktyce.

Masz pytania? Napisz pomożemy.

A tak procedura wyglądała przed 31 marca 2009 roku:

Jak to powinno wyglądać:

Krok pierwszy
Rejestracja firmy w Urzędzie miasta. Osoby
fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych , którzy mają zamiar rozpocząć
działalność gospodarczą muszą złożyć zgłoszenie o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej. W zgłoszeniu do ewidencji zawrzeć musimy:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • nazwę firmy (nieobowiązkowo)
 • nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy, o ile taki posiada
 • nr identyfikacji podatkowej NIP
 • adres zamieszkania przedsiębiorcy
 • adres siedziby firmy
 • rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami – Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 • miejsce/a wykonywania działalności
 • datę rozpoczęcia działalności (warto pamiętać, że od tego dnia
  obejmują przedsiębiorcę wszystkie procedury prawno – podatkowe i
  księgowe),

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia
wniosku.
Sprawy nie wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego są załatwiane w dniu dokonania zgłoszenia.

Niektóre
rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji,
zezwoleń, uprawnień lub wpisu do rejestru działalności regulowanej (np.
lekarze, pielęgniarki, świadczący pomoc prawną).

Krok drugi
Numer
REGON w Urzędzie statystycznym. W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze
względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu
do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej –
nadanie numeru statystycznego REGON.

Numer REGON będzie
potrzebny w kontaktach z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych. Przyda się także przy zawieraniu umów z kontrahentami i
rozliczeniach z nimi.

Podmioty mające numer REGON muszą w
kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym posługiwać
się zaświadczeniem o wpisie do rejestru podmiotów gospodarki narodowej
oraz podawać numer identyfikacyjny REGON w swoich pieczęciach firmowych
i drukach urzędowych. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego
Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu Wniosku RG-1

We wniosku RG-1 należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności.

Działalność
ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej – zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do
rejestru przedsiębiorców.
Do wypełnienia wniosku RG-1 potrzebne będą m.in.następujące dane:

 • nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących
  działalność gospodarczą – dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce
  zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności PESEL,
 • forma prawno – organizacyjna (osoba fizyczna, spółka cywilna),
 • stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
 • wykonywana działalność, w tym rodzaj głównej działalności,
 • data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności,
 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego,
 • nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer (np.
  numer ewidencyjny zaświadczenia o wpisie do ewidencji nadany w Urzędzie
  Miasta).

Do złożenia wniosku RG-1 potrzebne będą również dokumenty:

 • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu),
 • dowód osobisty,

Krok trzeci
Zakładamy konto bankowe,

Krok czwarty.
NIP i podatki skarbowe. W Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na:

 • miejsce zamieszkania – dla osób fizycznych
 • adres siedziby – dla spółek cywilnych

należy dokonać Rejestracji (NIP)

Wyboru formy opodatkowania (uiszczania podatku dochodowego):

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych

Rejestracji na potrzeby podatku VAT

 

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA
O tym, czy prowadzący
działalność gospodarczą będzie miał prawo wyboru formy opodatkowania,
czy też takiego prawa jest pozbawiony, decyduje charakter działalności,
jaką zamierza prowadzić.

Aby dokonać wyboru formy opodatkowania, trzeba wypełnić odpowiedni formularz podatkowy .

MOŻLIWOŚCI OPODATKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM:

 • ZASADY OGÓLNE
 • RYCZAŁT PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
 • KARTA PODATKOWA
 • 19% PODATEK DOCHODOWY
 • PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Krok piaty.
Składka na ubezpieczenie społeczne ZUS.

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:

 • emerytalnemu
 • rentowemu
 • wypadkowemu
 • zdrowotnemu
 • dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy
 • dobrowolne ubezpieczenie – ubezpieczenie chorobowe

Do ZUS przedsiębiorca musi się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Zgłoszenia
ubezpieczenia społecznego należy dokonać we właściwym (zgodnie a
adresem zamieszkania przedsiębiorcy) Inspektoracie ZUS .

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:

 • ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej) – zgłoszenie firmy
 • ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek – spółki cywilnej)
 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) – dotyczy
  sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie
  uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich
  pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy
  nie
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) – dotyczy
  sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w
  inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości
  minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

Jeśli przedsiębiorca nie będzie zatrudniał pracowników, wpłaca
składki na ubezpieczenia społeczne i składa dokumenty rozliczeniowe do
10 dnia następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności.

W przypadku zatrudniania pracowników rozlicza się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia.

Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty
 • zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji (numer oraz organ prowadzący rejestr przedsiębiorców)
 • numer NIP (kserokopię, oryginał dokumentu do wglądu)
 • numer REGON (kserokopię, oryginał dokumentu do wglądu)
 • numer rachunku bankowego firmy
 • w przypadku zatrudniania pracowników – dane osobowe pracowników, obejmujące numery PESEL i NIP

Obecna kwota na ZUS jaką płaci przedsiębiorca PIERWSZY raz otwierając działalność to około 250 zł co miesiąc przez 2 lata.

 

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top